Общи условия за услугата изработка на уебсайт или онлайн магазин, предоставяна от "УЕБСАЙТ БИЛДЪР БГ" ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете подробно описаните по-долу Общи условия (наричани по-долу за краткост „Общи условия“), тъй като с приемането им Вие сключвате договор с “УЕБСАЙТ БИЛДЪР БГ” ООД и за Вас важат определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите Общи условия за ползване се определят и регулират отношенията между “УЕБСАЙТ БИЛДЪР БГ” ООД, наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги за изработка на уебсайт или онлайн магазин (уебсайт за директни продажби), наричан по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”.

*Форма онлайн

Всеки Потребител, ползващ услугата, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване, като договорът между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предмет предоставяне на услугата изработка на уебсайт или онлайн магазин се счита за сключен от момента на изразяване в електронна форма на съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с тях. В последния случай електронното изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия“ за ползване на “УЕБСАЙТ БИЛДЪР БГ” ООД и кликването на съответния виртуален бутон за извършване на регистрацията. С това действие Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия за ползване, приема безусловно и се задължава да спазва.

*Форма предварително заплащане

Всеки Потребител, ползващ услугата, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съгласява да спазва настоящите Общи условия за ползване. Те се предоставят чрез линк към тях, заедно с Проформа Фактура, като договорът между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предмет предоставяне на услугата изработка на уебсайт или онлайн магазин се счита за сключен от момента на заплащане.

В последния случай изявлението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез заплащането на фактурата издадена му за услугата изработка на уебсайт или онлайн магазин. С това действие Потребителят декларира, че е съгласен с Общите условия за ползване, приема безусловно и се задължава да спазва.

Чл. 1. Система на изработка и достъпност

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради продукта (уебсайт), използвайки система за управление на съдържание “Wоrdpress”, като за целта си служи с „теми“ (шаблони) и „разширения“, които по свое усмотрение счете за подходящи.

(2) Уебсайтът следва да се възпроизвежда и работи гладко на интернет браузърите: “Google Chrome” , “Mozilla Firefox” , “Microsoft Edge” , “Opera” , “Safari” , като изключение правят случаите на възникнала неизправност или не поддържани системи към конкретен браузър, за което Изпълнителят не носи отговорност.

(3) Уебсайтът следва да бъде достъпен за ползване от мобилни телефони, таблети, персонални компютри, лаптопи и други устройства, използващи посочените в чл. 1 т. 2 интернет браузъри.

(4) Администрирането на уебсайта следва да се извършва в административен панел, достъп, до който се осъществява чрез потребителско име и парола и посредством системата “Wordpress” ;

Чл. 2. Структура и елементи

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради продукта със следната структура: – Начална страница, съдържаща главно изображение или слайдер от изображения, лого, текст, визуализация на водещите категории, акценти и модели или друго съдържание, уговорено между участниците в договора;

– Страници със съдържание, предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

– Публикации (статии) със съдържание или продукти, предоставени от Възложителя (Изпълнителят се задължава да публикува до двадесет публикации/статии или продукти);

– Горен колонтитул (Header), съдържащ меню за навигация в сайта, видимо във всички страници и публикации, лого и други елементи, уговорени между участниците в договора;

– Долен колонтитул (Footer), съдържащ информативен текст, наличен във всички страници и публикации в уебсайта, както и друго съдържание, уговорено между участниците;

– Административна страница за управление на уебсайта и добавяне на информация;

Чл. 3. Съдържание

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави текстова информация, изображения, видеа и друг вид съдържание, което желае да се използва в изграждането на уебсайта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да зададе примерно съдържание, като горепосоченото, с цел подобряване на визията и структурата на уебсайта и след одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 4. Дизайн

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инструкции относно необходимата му информация за графичното оформление.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да изгради визуално уебсайта, съобразно с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и спрямо възможностите на системата за управление.

Чл. 5. Авторски права и собственост

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива авторски права върху изработените в рамките на договора изображения, както и графичното оформление на представената информация;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за всички претенции на трети страни предявени към информация или изображения в уебсайта.

(3) Базата данни, физическите файлове, както и домейнът са изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (текстово, снимково, видео, аудио съдържание и домейно името на уебсайта).

(4) Кода и функционалността на Системата за управление съдържанието на интернет сайта, са изключителна собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за период от 3 години след сключване на този договор (теми и част от модулите за функционалност). Изключение правят случаите, в които има наличие на друг Договор опровергаващ написаното.

(4.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да разположи (текст / лого) във футъра или друго място с линк препратка към официалния му уебсайт, без това да нарушава дизайна на проекта.

(5) В случаи на изискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за преместване на кода и функционалността на Системата за управление съдържанието на интернет сайта на друго сървърно пространство, различно от предоставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, преди изтичането на упоменатия период в Чл. 5 (4) и при липса на допълнителен договор или писмено споразумение между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати лиценз на стойност 500лв.

(5.1) В случаи на изискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за преместване на (текстово, снимково, видео, аудио съдържание и името на уебсайта) без системата за управление съдържанието на интернет сайта (тема и част от модулите за функционалност) не се задължава да заплаща лиценз.

(6) В случаи на изискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за преместване на кода и функционалността на системата за управление съдържанието на интернет сайта в следствие, на аргументирано и доказано неправилното му функциониране (системно не зареждане на съдържанието на уебсайта, системни проблеми свързани с функционалностите на уебсайта и други системни проблеми свързани с неправилната работа на уебсайта ) Чл. 5 (5) не влиза в сила (изключение правят случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже предоставената техническа поддръжка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).

Чл. 6. Гаранция

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава гаранция за добрата работа и функционалност на уебсайта за срока на договора, считано от датата на предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) В гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички възникнали или проявили се недостатъци (дефекти) на уебсайта. Отстраняването им трябва да се извърши в срок от 7 /седем/ работни дни в зависимост от сложността на възникналата неизправност и след получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Не се покриват от гаранцията и се отстраняват срещу заплащане на допълнително възнаграждение недостатъци (дефекти) на уебсайта, които са в резултат на неправилно използване или администриране на уебсайта, както и при неспазване на указанията и инструкциите, дадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 7. Сървър и поддръжка

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сървърно пространство („уеб хостинг“) за безпроблемната работа на уебсайта, предмет на този договор, за описания срок от 3 години, считано от заплащането на продукта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обвърже уебсайта с желан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ домейн адрес. Изключение правят случаите, когато избраното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ домейно име е заето от друг регистрант.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури техническа поддръжка на уебсайта (поддръжка на изграденото състояние на уебсайта, обновяване на интегрираните модули и системи, отстраняване на технически неизправности) за срока на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща годишна такса на стойност 300лв. без ДДС за предоставянето на упоменатото в Чл. 7 (1), (2), (3) – ако не е договорено друго.

(5) По желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде или запази до 30 (тридесет) броя пощенски акаунти с разширението на домейна, за които да предостави и до 10GB SSD пространство.

(5.1) Описаното допълнително пространство може да бъде надградено, като за всяко допълнително 10GB SSD пространство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена от 100лв. без ДДС.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа сървърните параметри и съдържание, до които има пълен достъп с грижата на добър търговец, с цел гладката работа на разположения на сървъра уебсайт.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е задължен да предостави достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица до сървърното пространство, където се съхранява уебсайтът.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави файловете на уебсайта, както и да осигури необходимото съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или наети от него трети лица за успешно прехвърляне на уебсайта, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисква това и при спазване рамките на този договор.

(9) При всички случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е задължен да възстанови заплатена сума.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за пропуснати ползи, нанесени вреди и неправилно функциониране на уебсайта, след и по време на прехвърлянето.

Чл. 8. Процес на изработка

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката в рамките на 30 (тридесет) работни дни след заплащане и предоставяне на необходимата информация и насоки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (снимки, текст, корекции, предпочитания и т.н., считано от последната информация, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно изпълнението на проекта.).

(2) След предоставяне на необходимата информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще стартира проекта, като изграденото съдържание се изпраща по имейл за одобрение или корекции.

(3) Проектът се изгражда на база предоставената информация и предпочитания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се допускат до 2 (две) цялостни корекции на изградения дизайн (за цялостна корекция се смята вече изграденото съдържание, да бъде изцяло коригирано по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез предоставяне от негова страна на обобщен имейл с точно описание на желаните корекции и предпочитания).

(4) При получено писмено одобрение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ свежда проекта до финална реализация, като също така в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не върне писмен отговор за наложителни корекции в рамките на 5 (пет) работни дни, изграденото съдържание отново се смята за одобрено и целият проект се свежда до финална реализация.

(5) Промяната на структурата или дизайна на уебсайта след одобрението му, изискани допълнения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и т.н., може да доведат до повторно изпълнение на програмирането на структурата или въвеждането на информацията. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да удължи срока за изпълнение и да изиска доплащане за допълнително извършената работа (цена 50лв. без ДДС на час).

(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил даденото му задание, предоставено му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (задание, което се придържа към рамките на този договор и по смисъла на Чл. 8.(3)), Изпълнителят не дължи възстановяване на платеното възнаграждение.

Чл. 9. Отговорност

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за:

(1) За нарушени авторски права вследствие на предоставени и поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текстови материали и изображения.

(2) Пропуснати ползи или нанесени вреди вследствие употребата на уебсайта.

(3) Времето, през което уебсайта е недостъпен поради технически причини, не се счита за неизпълнение на услугата.

Чл. 10. Права и задължения

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и др.

(3) В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия, се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на други клаузи от Общите условия или до недействителност на Общите условия в цялост.

(4) Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по взаимно споразумение между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

(5) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на описаното, се прилагат разпоредбите по реда на гражданско-процесуалния кодекс.

(6) При предоставяне на достъп от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до уебсайта на трети лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неправилното функциониране на предоставената услуга, съгласно чл 13., чл. 14, чл. 15, чл. 16 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

(7) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е извършил авансово (частично плащане) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в рамките на до 5 работни дни, непосредствено след реализирането на проекта да заплати останалата част от предварително уговореното възнаграждение. За реализиран проект се счита одобрената визия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по условията за одобрение описани в Чл. 8 (3) и (4) от настоящите общи условия.

Чл. 11. Изменение и достъп до общите условия

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което същият се задължава да информира всички ползватели на предоставените от него услуги, чрез имейл.

(1.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност в случай на попадане на изпратения имейл в папка SPAM / СПАМ и не запознаването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Общите условия!

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заяви аргументирано в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при водената комуникация за запознаване и за използване на услугата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.”